Program de lucru cu publicul

Luni-Marți-Miercuri și Vineri: 08.30 – 16.30
Joi: 08.30 – 18.30

Telefon: 0241.737.410

Program audiențe:

COORDONATOR
SPCLEP COMUNA AGIGEA

SECRETAR UAT
Marți: 08:00 – 10:00

DIRECȚIA GENERALĂ DE
EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CONSTANȚA

Audiențele sunt ținute de Directorul Executiv
Joi: 13.00 – 16.00
înscrierile se fac Luni – Vineri: 08.30 – 15.30

EVIDENȚA POPULAȚIEI

Eliberare carte de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate

INFORMATII GENERALE:
Cetăţenii români domiciliaţi în străinatate, care doresc să intre în posesia unei cărti de identitate provizorii, în care să fie înscrisă resedinţa din România, unde locuiesc temporar, se prezintă la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor unde au resedinţa.
ACTE NECESARE:
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi resedinţa în România – Anexa 18 (se listează pe o singură foaie A4, faţă – verso);
2. Paşaportul aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetaţean român domiciliat în străinatate (original si copie);
3. Certificate de naştere si/sau de casătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române (original şi copie);
4. Hotarere de divorţ definitivă şi irevocabilă, dupa caz, (original şi copie);
5. Dovada adresei de resedinţă din România (dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa gazduitorului care va prezenta actul de proprietate – în original şi copie);
6. Trei fotografii marimea ¾ cm, având la baza o bandă albă de 7 mm;
7. Chitanţa reprezentând contravaloarea carţii de identitate provizorii – 1 leu .

Eliberarea actului de identitate la împlinirea varstei de 14 ani

INFORMAŢII GENERALE:
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia ca în termen de 15 zile, să se prezinte însoţit de unul dintre parinţi, de reprezentantul legal sau de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, în a cărui raza teritorială au domiciliul parinţii, pentru a solicita eliberarea primului act de identitate.
Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate, este de pana la 30 de zile.
ACTE NECESARE:
1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de parinte/reprezentant legal – Anexa 11 (se listează pe o singura foaie A4, fată – verso);
2. Certificatul de naştere, original şi copie;
3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
4. Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
5. Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotarârea judecatorească definitivă si irevocabilă, în cazul în care parinţii sunt divortaţi, original şi copie/ hotărarea de plasament familial;
6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate – 7 lei;

Eliberarea cartii de identitate la cerere, expirare, pierdere, furt

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI, PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE DEŢINUT ANTERIOR

INFORMAŢII GENERALE:
Cetaţenii care se află în una dintre urmatoarele situaţii:
– Expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
– Pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
– Schimbarea domiciliului;
– Modificarea numelui sau a prenumelui titularului actului de identitate, a prenumelui parinţilor sau schimbarea datei ori a locului naşterii;
– Deteriorarea actului de identitate;
– Schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi al străzilor, al numerotării imobilelor sau rearondării acestora, al infiinţării localităţilor sau al străzilor;
– Atribuirea unui nou C.N.P.
– Fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
– Schimbarea sexului;
– Anularea actului de identitate.

Sunt obligaţi ca, cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate şi în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre celelalte situaţii menţionate anterior, să se prezinte personal sau prin reprezentantul legal, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în a cărui rază teritorială au domiciliul sau resedinţa, pentru a solicita eliberarea unei noi carţi de identitate.
Termenul de soluţionare a cererilor este de 30 de zile.

ACTE NECESARE:
1.Cerere pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 11(se listează pe o singură foaie A4, faţă – verso)
2. Act de identitate şi cartea de alegator (cu excepţia – pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate) – pentru a fi predate;
3. Certificatul de naştere, original si copie;
4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie. Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului este necesară declaraţia scrisă a gazduitorului (aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului);
5. Chitanţa reprezentand contravaloarea Carţii de identitate – 7 lei.

După caz:
1. Certificat de casătorie, în cazul persoanelor casătorite, original si copie;
2. Hotărâre de divorț definitivă şi irevocabilă original si copie;
3. Certificat de deces al soţului decedat/soţiei decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original si copie;
4. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original si copie.

Eliberarea cartii de identitate provizorii

INFORMAŢII GENERALE:
Cartea provizorie de identitate se eliberează numai în cazurile prevăzute de lege şi în codiţii speciale:
a) cand solicitantul nu deţine acte de stare civilă (lipsa certificat de naştere, certificat de casătorie, dovadă divort);
b) solicitantul nu deţine acte pentru spaţiul de locuit.
Solicitantul se va prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor de care aparţine.

ACTE NECESARE:
1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 11(se listează pe o singură foaie A4, faţă – verso);
2. Certificat de naştere, original si copie;
3. Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă original si copie;
4. Actul de spaţiu prin se care face dovada domiciliului, original si copie;
5.Certificatele de naştere ale copiilor în vârstă mai mică de 14 ani (care nu posedă carte de identitate), original si copie;
6.Trei fotografii marimea ¾ cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;
7.Chitanta reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu;

Valabilitatea unei cărţi provizorii de identitate este de 1 an.

Eliberarea primului act de identitate dupa 18 ani

ACTE NECESARE:
1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate – Anexa 11(se listeaza pe o singura foaie A4, fata – verso);
2. Declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata, apartine solicitantului;
3. Fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al acestuia;
4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
5. Certificatul de nastere, original si copie;
6. Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate – 7 lei;

“Documente necesare furnizarii de date cu caracter personal”

I.Cerere (în care se menţionează datele de identificare ale solicitantului, temeiul legal al solicitării si informaţii cunoscute privind identitatea persoanei ale carei date cu caracter personal sunt solicitate);

II.Taxa pentru furnizare date 1 leu/pers.¬ se achitǎ la ghișeul Încasǎri Taxe și Impozite din incinta Primǎriei Agigea;

III.Dovada temeiului legal justificat se face prin urmatoarele înscrisuri, în funcţie de solicitant:

1.Cabinete individuale de avocaţi, cabinete associate de avocaţi, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu raspundere limitată:
¬ Certificat de grefa din care sa rezulte numarul d
osarului, instanţa si parţile implicate in proces/incheiere de sedinţă/citaţie;
¬Împuternicire avocaţială – original;
2.Persoana fizică sau persoana juridică:
¬Certificat de grefa din care să rezulte numarul d
osarului, instanţa si parţile implicate în proces/încheiere de sedinţă/citaţie;
3.Executori judecatoresti:
Titlul executoriu ce sta la baza deschiderii procedurii de executare;
¬Procesul verbal de executare silită;
4.Lichidatori judiciari:
¬ Hotarare prin care societatea lichidatoare/lichid
atorul, a fost desemnat în vederea lichidarii;
¬Dovada din care să rezulte faptul că persoana despre care se solicită date, este administratorul societaţii debitoare;
¬Atestatul societăţii comerciale profesionale, desemnată ca lichidator judiciar, valabilă pentru anul în curs;
¬Legitimaţia de membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor a lichidatorului judiciar desemnat în soluţionarea dosarului;
5.Societăţi de asigurare:
¬Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa si faptul că persoana despre care se solicită date este parte în proces/incheiere de sedinţă/citaţie;
6.Instituţii bancare:
¬ Contractul de credit investit cu formulă executorie;
¬ Hotarare judecatorească din care să rezulte persoana debitoare.
¬ Legitimaţia executorului bancar (contract de credit sau hotarare judecatoreasca).

TERMENE DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Potrivit art. 14 alin. 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor ale cetățenilor români,
“ Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor “

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Agigea soluționează cererile :

– pentru eliberarea actelor de identitate în termen de 15 zile;
– pentru eliberarea cărților de identitate provizorii în termen de 2-7 zile;
– pentru eliberarea vizelor de reședință în termen de 1-3 zile.

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ ACTIVITĂȚII DE EVIDENȚA PERSOANELOR

1. Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
4. Hotărârea Guvernului nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanța Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 223/2002;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Regulament UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
9. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,cu modificările şi completările ulterioare.

TIPIZATE CERERI

STARE CIVILĂ

INFORMAȚII – DOCUMENTE NECESARE

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut