NumărDataConținut
19504.11.2022privind aprobarea proiectului “REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ȊN COMUNA MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA“ în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național de Redresare şi Reziliență - Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta C12 – Sănătate, Investiția 1 - Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.4 - Centre Comunitare Integrate, apelul de proiecte MS-0014 şi a cheltuielilor legate de proiect.
19431.10.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar Parohiei Mircea Vodă, din localitatea Mircea Vodă, judeţul Contanţa, conform O.G. nr. 82/2001
19331.10.2022privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a suprafeţei de 905,10 mp teren, având categoria de folosinţă păşune, proprietate privată a comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru realizarea obiectivului “Staţie de transformare şi pozare cabluri LEC 33 kV, LEC 110 kV”
19231.10.2022privind revocarea H.C.L. nr. 106/30.05.2022 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 136 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Gutuiului, nr. 71A, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 103638
19131.10.2022privind aprobarea acordării de beneficii de asistenţă socială unor categorii de persoane din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022
19031.10.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2022, sursa A şi sursa E
18931.10.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna septembrie 2022
18831.10.2022privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mircea Vodă
18731.10.2022privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna octombrie 2022
18631.10.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL, pe anul 2022
18531.10.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni (noiembrie 2022 – ianuarie 2023)
18431.10.2022privind prelungirea duratei delegării mandatului de administrator al S.C. RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ S.R.L. către d-na Bălan Gabriela, pentru o perioadă de 12 luni
18321.10.2022privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 163/31.08.2022 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare infrastructură rutieră ȋn comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”, aprobat pentru finanţare prin programul de investiţii “Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate din bugetul local pentru realizarea obiectivului
18221.10.2022privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 162/31.08.2022 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi reabilitare drumuri ȋn comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”, aprobat pentru finanţare prin programul de investiţii “Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate din bugetul local pentru realizarea obiectivului
18113.10.2022privind participarea la apelul de proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul local, I2 - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri /locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
18013.10.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară convocată de ȋndată din data de 13.10.2022
17907.10.2022privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
17807.10.2022privind aprobarea dezmembrării ȋn 23 loturi a imobilului teren ȋn suprafaţă de 16.948 mp, situat în intravilanul localitătii Mircea Vodă, str. Piersicului, nr. 15A, LOT 1, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa, proprietate privată a comunei, având număr cadastral 104928
17707.10.2022privind aprobarea depunerii proiectului CONSOLIDARE ŞI REABILITARE TERMICĂ MODERATĂ ,,CENTRU CONSILIERE DIN LOCALITATEA MIRCEA VODĂ,, ȋn vederea finanţării acestuia prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C 5 - Valul renovării, Axa 2 Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienţa ȋn clădiri publice, operaţiunea B.1 Renovarea integrată (consolidare seismica şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/2
17607.10.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară convocată de ȋndată din data de 07.10.2022
17526.09.2022privind aprobarea ȋnchiderii serviciului social “Centrul de zi de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii”
17426.09.2022privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 3083/17.05.2010 ȋncheiat cu S.C. ELEKTRA INVEST S.R.L.
17326.09.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2022, sursa A şi sursa E
17226.09.2022privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna septembrie 2022
17126.09.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna august 2022
17026.09.2022privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a unui spaţiu din incinta Dispensarului uman din satul Mircea Vodă, jud. Constanţa, cu destinaţia de cabinet medical
16926.09.2022privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
16826.09.2022privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Mircea Vodă în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul şcolar 2022-2023
16731.08.2022privind însuşirea Raportului de informare şi consultare a publicului privind documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal Staţie de transformare şi pozare cabluri LEC 33kV şi LEC 110kV
16631.08.2022privind aprobarea situaţiei financiare asupra execuţiei bugetare (dare de seamă), la trimestrul II al anului 2022
16531.08.2022privind aprobarea derulării Programului de susţinere a ȋnvăţământului “Ghiozdanul pentru toţi” adresat copiilor ȋnscrişi ȋn sistemul educaţional preşcolar, primar şi gimnazial din unităţile de ȋnvăţamânt de pe raza comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
16431.08.2022privind aprobarea iniţierii procedurii de achiziţie a unui teren în suprafaţă de 317 mp, situat în localitatea Mircea Vodă, str. Cartierul Nou, nr. 28, lot 3, având număr cadastral 104954, în vederea amenăjării unui drum şi asigurarea accesului la proprietăţi a cetăţenilor din zonă
16331.08.2022privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare infrastructură rutieră ȋn comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”, aprobat pentru finanţare prin programul de investiţii “Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate din bugetul local pentru realizarea obiectivului
16231.08.2022privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi reabilitare drumuri ȋn comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”, aprobat pentru finanţare prin programul de investiţii “Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate din bugetul local pentru realizarea obiectivului
16131.08.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2022, sursa A şi sursa E
16031.08.2022privind aprobarea trecerii din domeniul privat ȋn domeniul public al comunei Mircea Vodă, a unor imobile-teren
15931.08.2022privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare trotuare ȋn localitatea Satu Nou, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”
15831.08.2022privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mircea Vodă şi a membrului supleant în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcţiei de director adjunct al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Mircea Vodă
15731.08.2022privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
15631.08.2022privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna august 2022
15531.08.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna iulie 2022
15431.08.2022privind aprobarea actualizării componenţei Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, precum şi de urbanism şi amenajarea teritoriului
15331.08.2022privind aprobarea modificării organigramei şi ştatului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
15231.08.2022privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire locuinţe colective sociale, str. Atelierului, nr. 22, localitatea Satu Nou, comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa”
15131.08.2022privind aprobarea delegării serviciului de salubrizare al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
15025.07.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni (august – octombrie 2022)
14925.07.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2022, sursa A şi sursa E
14825.07.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna iunie 2022
14725.07.2022privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local, pentru luna iulie 2022
14625.07.2022privind aprobarea deschiderii unui nou punct de lucru al S.C. RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ S.R.L.
14525.07.2022privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul agricol la trimestrul II al anului 2022 şi stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
14425.07.2022privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 978 mp, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Mărului, nr. 14, lot 1, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104357
14327.06.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2022, sursa A şi sursa E
14227.06.2022privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire creşă cu patru săli de grupă, comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa”
14127.06.2022privind aprobarea ajustării valorii contractului de achiziţie publică de lucrări nr. 5777/26.06.2019 aferent obiectivului de investiție ,,Modernizare drumuri locale ȋn comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”, pentru restul rămas de executat, ȋn condiţiile O.U.G. nr. 47/2022
14027.06.2022privind însuşirea Raportului de informare şi consultare a publicului privind documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal “Trecere teren din extravilan ȋn intravilan parcela A1106/1/1-parc, bază sportivă, dispensar uman”
13927.06.2022privind însuşirea Raportului de informare şi consultare a publicului privind documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal “Trecere teren din extravilan ȋn intravilan, parcela A808/7/1-locuinţe + funcţiuni complementare”
13827.06.2022privind însuşirea Raportului de informare şi consultare a publicului privind documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal “Lotizare locuinţe şi funcţiuni complementare – str. Vişinului, nr. 1, loc. Satu Nou, comuna Mircea Vodă”
13727.06.2022privind însuşirea Raportului de informare şi consultare a publicului privind documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal “Lotizare locuinţe şi funcţiuni complementare – str. Principală, nr. 117, loc. Satu Nou, comuna Mircea Vodă”
13627.06.2022privind aprobarea situaţiei financiare asupra execuţiei bugetare (dare de seamă), la trimestrul I al anului 2022
13527.06.2022privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna iunie 2022
13427.06.2022privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 978 mp, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Mărului, nr. 14, lot 1, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104357
13327.06.2022privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, a unor imobile-teren
13227.06.2022privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
13127.06.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Poşta Veche, nr. 17A, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104877
13027.06.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna mai 2022
12927.06.2022privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite pentru anul 2022, pe teritoriul comunei Mircea Vodă
12827.06.2022privind actualizarea Statutului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
12720.06.2022privind aprobarea dezmembrării ȋn două loturi a imobilului teren ȋn suprafaţă de 19.645 mp, situat în intravilanul localitătii Mircea Vodă, str. Piersicului, nr. 15A, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa, proprietate privată a comunei, având număr cadastral 104324
12620.06.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară convocată de ȋndată din data de 20.06.2022
12514.06.2022privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PARCELARE TEREN INTRAVILAN CU S=19645 MP PENTRU REALIZAREA UNUI ANSAMBLU REZIDENŢIAL
12414.06.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară convocată de ȋndată din data de 14.06.2022
12308.06.2022privind aprobarea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru distributia de gaze naturale "DISTRIBUTIE GAZ MIRCEA VODA - SALIGNY"
12230.05.2022privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasării copiilor domiciliați în comuna Mircea Vodă, pentru o zi, la parcul Aqua Magic situat în stațiunea Mamaia
12130.05.2022privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al d-lui Nanu Aurelian şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
12030.05.2022privind reactualizarea documentaţiei de delegare prin concesionare a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
11930.05.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Amilischi Georgiana, domiciliată ȋn localitatea Mircea Vodă, str. Primăverii, nr. 9, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
11830.05.2022privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local la 31.12.2021, sursa E, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare a Școlii Gimnazială nr. 1 Mircea Vodă, jud. Constanţa
11730.05.2022privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local ȋn vederea premierii elevilor cu domiciliul pe raza comunei Mircea Vodă care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2021 – 2022
11630.05.2022privind completarea şi actualizarea unor tarife practicate de către SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL pentru lucrările şi serviciile prestate
11530.05.2022privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sălii de fitness situată ȋn localitatea Satu Nou, str. Şcolii, nr. 11, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
11430.05.2022privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la Contractul nr. 194 din 30 ianuarie 2013 privind constituirea dreptului de uz, dreptului de servitute și a dreptului de a construi, ȋncheiate cu S.C. EVN WINDPOWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION S.R.L.
11330.05.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2022, sursa A şi sursa E
11230.05.2022privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită Parohiei Mircea Vodă, jud. Constanţa, a terenului ȋn suprafaţă de 10.767 mp, cu destinaţia de cimitir
11130.05.2022privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna mai 2022
11030.05.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna aprilie 2022
10930.05.2022privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local ȋn vederea susţinerii participării elevilor de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Mircea Vodă la programul “Cadet pentru 3 zile”, derulat de Centrul Militar Zonal Constanţa
10830.05.2022privind aprobarea criteriilor de ȋncadrare a clădirilor şi terenurilor de pe raza comunei Mircea Vodă ȋn categoria celor neȋngrijite, precum şi a Procedurii de lucru pentru majorarea impozitului pentru clădirile/terenurile ȋncadrate ȋn categoria celor neȋngrijite
10730.05.2022privind completarea listei bunurilor necesare realizării serviciului de administrare a domeniului public şi privat, care sunt transmise spre folosinţă concesionarului, S.C. Rural Salubritate Mircea Vodă S.R.L., pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică
10630.05.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 136 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Gutuiului, nr. 71A, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 103638
10519.05.2022privind aprobarea cererii de finanțare si a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție: ,,Digitalizarea serviciilor comunei MIRCEA VODĂ”, în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local
10419.05.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară convocată de ȋndată din data de 19.05.2022
10329.04.2022privind aprobarea aderării comunei Nicolae Bălcescu, jud. Constanţa, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal” Constanţa
10229.04.2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire 14 străzi ȋn zona de est a localităţii Satu Nou, comuna Mircea Vodă, lungime 7,847 km”
10129.04.2022privind aprobarea aderării comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, la Asociaţia Grup Local Dunărea de Sud-Est
10029.04.2022privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local ȋn vederea organizării festivităţii de celebrare a cuplurilor care au ȋmplinit 50 de ani de la ȋncheierea căsătoriei, precum şi marcarea Zilei comunei Mircea Vodă ȋn data de 21.05.2022 odată cu hramul Bisericii “Sfinţii Constantin şi Elena”
9929.04.2022privind completarea listei bunurilor necesare realizării serviciului de administrare a domeniului public şi privat, care sunt transmise spre folosinţă concesionarului, S.C. Rural Salubritate Mircea Vodă S.R.L., pe durata Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică
9829.04.2022privind aprobarea dării în administrarea Şcolii Gimnaziale nr. 1 Mircea Vodă, a unui imobil construcţie (sală sport) situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Şcolii, nr. 11, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa
9729.04.2022privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor sau persoanelor care se află ȋn situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi ȋn alte situaţii deosebite care pot duce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv ȋn caz de deces ȋn ţară sau ȋn străinătate
9629.04.2022privind aprobarea ȋncheierii unui contract de ȋnchiriere cu Centrul regional de formare profesională a adulţilor Călărasi, pentru un spaţiu necesar derulării programului de formare profesională “ȋngrijitori spaţii verzi”
9529.04.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Măciucă Iuliana, domiciliată ȋn localitatea Mircea Vodă
9429.04.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Panait Marinela, domiciliată ȋn localitatea Mircea Vodă
9329.04.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Dumitru Aurica, domiciliată ȋn localitatea Satu Nou
9229.04.2022privind aprobarea iniţierii procedurii de vânzare unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 591 mp, situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Principală, nr. 97, ȋn condiţiile art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
9129.04.2022privind aprobarea modificării şi completării nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
9029.04.2022privind aprobarea alocării unei sume de la bugetul local, pentru organizarea unor manifestări cultural artistice cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului – 1 Iunie 2022
8929.04.2022privind aprobarea Regulamentului privind creşterea şi deţinerea animalelor ȋn zonă de locuit a comunei Mircea Vodă
8829.04.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2022, sursa A şi sursa E
8729.04.2022privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna aprilie 2022
8629.04.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna martie 2022
8529.04.2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reţea apă-canalizare ȋn zona est, Satu Nou, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa”
8429.04.2022privind aprobarea situaţiilor financiare ale SC Rural Salubritate Mircea Vodă SRL, pentru anul 2021
8329.04.2022privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan ȋn suprafaţă de 480 mp, proprietatea privată a comunei Mircea Vodă, amplasat ȋn localitatea Satu Nou, str. Răzoarelor, nr. 76, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋn favoarea proprietarilor construcţiei, Anghel Iulian şi Anghel Mariana
8229.04.2022privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa, pentru anul 2022
8129.04.2022privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipaledin județul Constanța în Zona 3 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate
8029.04.2022privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul 2023
7929.04.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni (mai – iulie 2022)
7805.04.2022privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ (cumulat) pentru obiectivul de investiţii „ȊNFIINŢARE ŞI DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ȊN COMUNELE MIRCEA VODĂ ŞI SALIGNY, JUDEŢUL CONSTANŢA”
7705.04.2022privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a proiectului de investiţii privind obiectivul "ȊNFIINŢARE ŞI DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ȊN COMUNELE MIRCEA VODĂ ŞI SALIGNY, JUDEŢUL CONSTANŢA"
7628.03.2022privind actualizarea Regulamentului local de implicare a publicului ȋn elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului
7528.03.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 494 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Atelierului, nr. 78, LOT 1/2/3, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104815
7428.03.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 497 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Atelierului, nr. 78, LOT 1/2/2, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104814
7328.03.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 498 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Atelierului, nr. 78, LOT 1/2/1, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104813
7228.03.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar Parohiei Satu Nou, pentru Biserica “Sf. Gheorghe” din localitatea Satu Nou, judeţul Contanţa, conform O.G. nr. 82/2001
7128.03.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar Parohiei Mircea Vodă, din localitatea Mircea Vodă, judeţul Contanţa, conform O.G. nr. 82/2001
7028.03.2022privind aprobarea oferirii de pachete cu ocazia sărbătorilor de Paşte, copiilor din învăţământul preşcolar şi şcolar (I-VIII) din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa
6928.03.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna februarie 2022
6828.03.2022privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna martie 2022
6728.03.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-lui Vergu Niculae, domiciliată ȋn localitatea Mircea Vodă
6628.03.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Guz Ruxanda, domiciliată ȋn localitatea Satu Nou
6528.03.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Niculae Rodica, domiciliată ȋn localitatea Mircea Vodă
6428.03.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Anghel Mihaela-Marina, domiciliată ȋn localitatea Mircea Vodă
6328.03.2022privind aprobarea dezmembrării ȋn trei loturi a imobilului teren ȋn suprafaţă de 2.020 mp, situat în intravilanul localitătii Satu Nou, str. Atelierului, nr. 22, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa, proprietatea comunei, având număr cadastral 101309
6228.03.2022privind aprobarea dezmembrării ȋn trei loturi a imobilului teren ȋn suprafaţă de 1.000 mp, situat în intravilanul localitătii Satu Nou, str. Atelierului, nr. 20, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa, proprietate privată a comunei, având număr cadastral 101349
6128.03.2022privind aprobarea constituirii dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra terenului ȋn suprafaţă de 456 mp, situat ȋn localitatea Satu Nou, str. Strada Nouă, nr. 28, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104885, ȋn favoarea E-Distribuţie Dobrogea S.A.
6011.03.2022privind aprobarea ȋncheierii unui Acord de parteneriat ȋntre comuna Mircea Vodă şi comuna Saligny, ȋn vederea elaborării, promovării şi derulării proiectului de investiţii "ȊNFIINŢARE ŞI DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE ȊN LOCALITĂŢILE MIRCEA VODĂ ŞI SALIGNY, JUDEŢUL CONSTANŢA" ȋn cadrul Programului Naţional de Investiţii ,,Anghel Saligny”
5911.03.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2022
5828.02.2022privind actualizarea documentaţiei privind delegarea gestiunii prin concesionare a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
5728.02.2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare canal colectare şi evacuare ape pluviale şi 8 podeţe dalate L=2 m, pe strada Viorelelor din localitatea Mircea Vodă”
5628.02.2022privind aprobarea prețului de vânzare al compostului obținut de operatorul platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
5528.02.2022privind aprobarea taxelor speciale pentru serviciile aferente platformei de depozitare a gunoiului de grajd, aflată în domeniul public al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
5428.02.2022privind aprobarea ȋncheierii unui protocol de colaborare ȋntre comuna Mircea Vodă – Biblioteca comunală şi Şcoala Gimnazială nr. 1 Mircea Vodă
5328.02.2022privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Mircea Vodă şi a membrului supleant în comisia de evaluare a probei de interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Mircea Vodă
5228.02.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Cociug Cornelia, domiciliată ȋn localitatea Satu Nou, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
5128.02.2022privind aprobarea acordării de sprijin financiar d-nei Olaru Ionela, domiciliată ȋn localitatea Mircea Vodă, com. Mircea Vodă, jud. Constanţa
5028.02.2022privind aprobarea repartizării locuinţei sociale situată în localitatea Satu Nou, com. Mircea Vodă, str. Principală, nr. 17, jud. Constanţa, către d-na Preda Ilenuţa
4928.02.2022privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
4828.02.2022privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei disponibile de pajişte, aparţinând domeniului privat al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, potrivit art. 9, alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
4728.02.2022privind aprobarea situaţiei financiare asupra execuţiei bugetare (dare de seamă), la trimestrul IV al anului 2021
4628.02.2022privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna februarie 2022
4528.02.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna ianuarie 2022
4428.02.2022privind aprobarea participării Căminului cultural Mircea Vodă la Proiectul de parteneriat ȋntre instituţiile culturale din judeţul Constanţa
4328.02.2022privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţionarea produselor fructe şi/sau legume proaspete aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Mircea Vodă
4228.02.2022privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici revizuiţi aferenţi investiţiilor propuse ȋn comuna Mircea Vodă, ȋn cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată ȋn aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa ȋn perioada 2014-2020” şi includerea ȋn bugetul de venituri şi cheltuieli a cotei de cofinanţare
4109.02.2022privind aprobarea actualizării componenţei Comisiei de specialitate nr. 2 pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement
4009.02.2022privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022
3931.01.2022privind rectificarea H.C.L. nr. 40/29.03.2010 privind aprobarea introducerii ȋn domeniul privat al comunei a unor suprafeţe de teren intravilan
3831.01.2022privind aprobarea actualizării preţurilor pentru concesiuni şi închirieri persoane fizice şi juridice pe anul 2022, în conformitate cu datele furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa
3731.01.2022privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Mircea Vodă a unui imobil-teren
3631.01.2022privind aprobarea modificării şi completării Nomenclatorului stradal al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
3531.01.2022privind aprobarea modelelor de registru de intrare gunoi de grajd şi registru de ieşire compost, pentru Platforma comunală de gunoi de grajd
3431.01.2022privind aprobarea modificării statului de funcţii al S.C. RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODA S.R.L.
3331.01.2022privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC RURAL SALUBRITATE MIRCEA VODĂ SRL, pe anul 2022
3231.01.2022privind aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta la şi de la locul de muncă, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul gimnazial din comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru luna decembrie 2021
3131.01.2022privind aprobare ȋncheierii unui act adiţional la contractul pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deşeurilor de ambalaje din deşeuri municipale colectate şi transportate separat, stocate temporar, sortate şi ȋncredinţarea ȋn vederea valorificării deşeurilor de ambalaje la nivelul UAT Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋnregistrat sub nr. 133/07.01.2021 la Primăria Mircea Vodă si 1526/15.01.2021 la OIREP
3031.01.2022privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul agricol la 31 decembrie 2021 şi stabilirea planului de măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
2931.01.2022privind aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social precum şi a listei persoanelor care au efectuat acţiuni şi lucrări de interes local pentru luna ianuarie 2022
2831.01.2022privind desemnarea consilierilor locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa
2731.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 695 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Viitorului, nr. 6, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104818
2631.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 695 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Viitorului, nr. 4, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104816
2531.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 695 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Viitorului, nr. 2, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104817
2431.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 671 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 8, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104802
2331.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 7, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104809
2231.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 671 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 6, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104803
2131.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 5, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104808
2031.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 671 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 4, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104812
1931.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 3, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104810
1831.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 671 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 2, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104805
1731.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 600 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Speranţei, nr. 1, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104811
1631.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 672 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Cantonului, nr. 12, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104820
1531.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 672 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Cantonului, nr. 10, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104819
1431.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 672 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Cantonului, nr. 8, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104795
1331.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 672 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Mircea Vodă, str. Cantonului, nr. 6, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 104806
1231.01.2022privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil-teren ȋn suprafaţă de 136 mp, proprietate privată a comunei, situat ȋn sat Satu Nou, str. Gutuiului, nr. 53A, comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa, având număr cadastral 103629
1131.01.2022privind aprobarea achiziţionării de servicii de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică
1031.01.2022privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r1)
0931.01.2022privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pe anul 2022
0831.01.2022privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2022
0731.01.2022privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, pentru anul şcolar 2022-2023
0631.01.2022privind aprobarea contului anual de execuţie pe anul 2021
0531.01.2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni (februarie – aprilie 2022)
0406.01.2022privind revocarea H.C.L. nr. 196 / 15.12.2021 privind actualizarea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Primăriei comunei Mircea Vodă, jud. Constanţa, ȋncepând cu 1 ianuarie 2022, prin aplicarea H.G. nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat ȋn plată
0306.01.2022privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Dezvoltare reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale ȋn comuna Mircea Vodă, judeţul Constanţa
0206.01.2022privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Mircea Vodă, în anul 2022
0106.01.2022privind acoperirea definitivă a unui deficit bugetar al secțiunii de dezvoltare al BVC din excedentul bugetar 2021

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut